Homepage2019-07-30T18:55:33+01:00
Printed Circuit Board Technology

Technologia, materiały i maszyny

do produkcji obwodów drukowanych oraz montażu elektronicznego SMT

Oferta Handlowa

W swojej ciągłej ofercie posiadamy produkty renomowanych firm.

Oferta Handlowa

 • Maszyny, urządzenia i materiały do produkcji PCB i montażu elektronicznego
 • Farby, lakiery i żywice do PCB i do elektroniki
 • Druty, pasy i topniki lutownicze
 • Wałki szczotkujące
 • Laminaty

Giełda Maszyn

Oferujemy nowe i używane części oraz kompletne maszyny.

Giełda Maszyn

 • Montaż SMD i przewlekany
 • Maszyny i urządzenia do PCB

Doświadczenie

Istniejemy od 1993 roku. Nasze doświadczenie zostało wielokrotnie docenione.

Doświadczenie

 • >Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2019
 • Nagroda Gazela Biznesu 2018
 • Nagroda Lider Przedsiębiorczości 2015
 • Nagroda Gepard Biznesu 2012, Gepard Biznesu 2014
 • Uczestnictwo w programie Rzetelna Firma
 • Stabilna współpraca z dostawcami
 • Szeroka rzesza odbiorców w kraju i zagranicą

Witamy w PCB Technology

Prin­ted Cir­cuit Board Tech­no­logy jest zna­nym i cenio­nym na rynku pol­skim dostawcą tech­no­lo­gii, mate­ria­łów i maszyn do pro­duk­cji obwo­dów dru­ko­wa­nych oraz mon­tażu elek­tro­nicz­nego SMT. Bazując na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu oraz gwa­ran­tu­jąc pełny pro­fe­sjo­na­lizm w kon­tak­tach i obsłu­dze maszyn naszych klien­tów, nale­żymy do ści­słej czo­łówki w tej branży. Tech­no­lo­gie, mate­riały, maszyny i urzą­dze­nia znaj­du­jące się w naszej boga­tej ofer­cie pocho­dzą od świa­to­wych i reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów, takich jak: Lac­kwerke Peters, Almit, P.S.E, Excel­l­tec, Nan­tong Roda Electron, Cemco.

Aktualności

Współpracujemy z najlepszymi

Sprawdź naszą ofertę!