W dniach 12–14 .03.2013 w sie­dzi­bie Lac­kwerke Peters GmbH +Co KG w Kem­pen uczest­ni­czy­li­śmy w szko­le­niu z nowych pro­duk­tów firmy, które zakoń­czyło się uzy­ska­niem certyfikatu.

Zertifikat Certyfikat Peters