Witamy w Printed Circuit Board Technology

Prin­ted Cir­cuit Board Tech­no­logy jest zna­nym i cenio­nym na rynku pol­skim dostawcą tech­no­lo­gii, mate­ria­łów i maszyn do pro­duk­cji obwo­dów dru­ko­wa­nych oraz mon­tażu elek­tro­nicz­nego SMT. Bazując na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu oraz gwa­ran­tu­jąc pełny pro­fe­sjo­na­lizm w kon­tak­tach i obsłu­dze maszyn naszych klien­tów, nale­żymy do ści­słej czo­łówki w tej branży. Tech­no­lo­gie, mate­riały, maszyny i urzą­dze­nia znaj­du­jące się w naszej boga­tej ofer­cie pocho­dzą od świa­to­wych i reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów, takich jak: Lac­kwerke Peters, Almit, P.S.E, Excel­l­tec, Nan­tong Roda Electron, Cemco.

Printed Circuit Board Technology is a well known and valued supplier of technologies, materials and equipment for PCB production and Surface Mount Technology in the Polish market. Basing on our long-term experience and guaranteeing full professionalism in contacts and servicing of our customers’ machines, we belong to the leading edge in the branch. Technologies, materials, machines and equipment in our rich offer come from the worldwide and renown producers as: Lackwerke Peters, Almit, P.S.E, Excelltec, Nan­tong Roda Elec­tron, Cemco.

Технологии производства печатных плат» – широко известна среди производителей и поставщиков печатных плат, технологий, монтажного оборудования SMT сборки и материалов на территории Польши. Основываясь на многолетнем опыте, профессионализме и полноценной поддержке обеспечения оборудования и станков наших клиентов, мы относимся к одним из лидеров в этой отрасли. Мы предлагаем технологии, материалы, оборудование и станки от известных производителей, таких как: Lackwerke Peters, Almit, PSE, Excelltec, Nan­tong Roda Elec­tron, Cemco.